Xiaoqing Yi

doctor, China University of Geosciences, Wuhan